CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Conegueu la nova normativa sobre la certificació d’edificis que s’ha de posar a disposició de compradors o arrendataris

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El nou reial decret 390/2021 estableix les condicions tècniques i administratives que han de regir la realització de les certificacions d’eficiència energètica dels edificis i la correcta transmissió dels resultats obtinguts en el procés de certificació energètica als usuaris i propietaris dels mateixos.

També estableix les condicions tècniques i administratives per a l’aprovació de la metodologia de càlcul de la seva qualificació d’eficiència energètica, considerant els factors que més incidència tenen en el consum d’energia dels edificis, així com per a l’aprovació de l’etiqueta d’eficiència energètica com a distintiu comú en tot el territori nacional.

El certificat d’eficiència energètica s’ha de posar a disposició dels compradors o arrendataris dels edificis per tal de facilitar el coneixement de l’eficiència energètica de cada edifici i que es pugui comparar amb altres edificis de la mateixa zona, afavorint així la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

L’obtenció de l’esmentat certificat i el registre d’aquest atorga el dret d’utilització de l’etiqueta d’eficiència energètica, que s’ha d’incloure en l’oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici o de part del mateix.

El procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis és aplicable a:

a) Edificis de nova construcció.

b) Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.

c) Edificis o parts d’edificis que pertanyen a una administració pública o que estan ocupats per aquesta, amb una superfície útil total superior a 250 m2.

d) Edificis o parts d’edificis en què es duguin a terme reformes o ampliacions que compleixin algun dels supòsits següents:

- substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques que necessita que es dugui a terme o es modifiqui un projecte d’instal·lacions tèrmiques;

- intervenció en més del 25 % de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici;

- ampliació en la qual s’incrementi més d’un 10 % la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les que s’intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50 m2.

e) Edificis o parts d’edificis amb una superfície útil total superior a 500 m2 destinats a ús sanitari, comercial, hotels, ensenyança, cultura, restauració, activitats recreatives, gimnàs, llocs de culte, etc.

f) Edificis que en què s’hagi de dur a terme obligatòriament la inspecció tècnica o inspecció equivalent.

D’altra banda, s’exclouen de l’àmbit d’aplicació:

• Edificis protegits oficialment pel valor arquitectònic o històric que tenen, quan l’actuació de millora de l’eficiència energètica n’alteri el caràcter o aspecte de manera inacceptable.

• Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.

• Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.

• Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m2.

• Edificis que es comprin per a ser enderrocats o per a dur-hi a terme les reformes definides a l’apartat d).

La norma regula, a més, les condicions tècniques i administratives per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis i l’etiqueta d’eficiència energètica.

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí