PLUSVÀLUA MUNICIPAL

Nova fórmula per a calcular l’impost

PLUSVÀLUA MUNICIPAL

El 10 de novembre va entrar en vigor el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei de les hisendes locals a la recent sentència del Tribunal Constitucional (TC) respecte de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

L’objectiu d’aquest decret és donar resposta al mandat del TC de dur a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal d’aquest impost. Recordem que va declarar inconstitucional la forma de calcular la base imposable de l’impost. Per aquest motiu —i per a assegurar aquesta font d’ingressos als ajuntaments—, el govern espanyol ha aprovat aquest Reial decret llei, en el qual es modifica aquesta forma de càlcul. Els trets bàsics de la reforma són els següents:

· Si en la transmissió d’un terreny no es posa de manifest un augment de valor d’aquest, no hi haurà subjecció a l’impost. Aquest augment es determinarà per la diferència entre els valors de transmissió i adquisició segons els títols corresponents (o segons el valor comprovat per l’administració).

· La base imposable es determinarà multiplicant el valor del terreny segons el rebut de l’IBI per un coeficient i segons el nombre d’anys de tinença. Aquests coeficients s’aniran actualitzant cada any.

· Si el contribuent pot acreditar (per la diferència entre el valor de transmissió i el d’adquisició) que l’augment de valor experimentat pel terreny és inferior al que s’ha determinat per aplicació dels coeficients indicats en el punt anterior, podreu declarar aquesta base imposable inferior.

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí